Cookies

Pravidla pro používání souborů cookies

Co jsou soubory cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do počítače, mobilu nebo jiného zařízení uživatele. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky, se soubory cookies zasílají zpět na původní web, nebo na jinou stránku, která tyto cookies rozpozná. Tyto soubory umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím.

Proč a k čemu cookies používáme

Soubory cookies používáme k optimalizaci využití webových stránek. Používáme je také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatelé používají naše webové stránky a služby. Soubory cookies jsou používány zejména pro tyto účely:
 • Proces objednávky našich služeb
 • Zapamatování přihlášení uživatele a nastavení některých uživatelských parametrů zákaznického účtu
 • Zobrazení reklamy na vybraných stránkách
 • Sběr dat ohledně návštěvnosti stránek

Jaké cookies používáme

Používají se v zásadě dva typy cookies - dočasné a trvalé. První z nich jsou dočasné soubory, které zůstávají na vašem zařízení, dokud se neodhlásíte z webových stránek, či je nezakážete ve webovém prohlížeči. Trvalé, nebo také fixní soubory zůstávají na vašem zařízení po dobu zadanou v parametrech cookies, nebo dokud je ručně nesmažete.

Jak cookies odstranit?

Ukládání cookies můžete upravit přímo ve Vašem webovém prohlížeči. Ve výchozím nastavení bývá ukládání zpravidla povolené. níže uvádíme odkazy na návody pro nastavení cookies v nejpoužívanějších prohlížečích:

Chrome | Firefox | Internet Explorer | Safari | Opera

Technické zázemí

Napsal Zikum s.r.o.

Informace o Datacentru

  • Adresa: TTC Teleport, Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice

 

 • Zdvojený přívod elektrické energie.
 • Naddimenzované klimatizační zařízení.
 • 2 × 1 MW diesel agregát.
 • Vzduchové filtry.
 • Systémem UPS v režimu N+1.
 • Konektivitu pro zákaznické servery zajišťuje plně redundantní síť Cisco s celkovou kapacitou 120 Gbps. Zikum nabízí zákazníkům vyhrazenou CZ, SK a zahraniční konektivitu.
Naše mateřské datacentrum se nachází v areálu TTC Teleport v Praze. Používáme značkové servery Dell a SuperMicro v nadstandardních konfiguracích s RAID 10, záložním zdrojem a dvěma fyzickými CPU Intel Xeon pro dostatečně naddimenzovaný výkon.
 • Fyzické práce na serverech mohou zákazníci vykonávat v datacentru v jakoukoliv hodinu.
 • Dohled v datacentru zajišťuje pro Server Housing a Dedikované servery fyzickou obsluhu serverů, HW servis.

Síť a konektivita


Konektivitu pro zákaznické servery zajišťuje plně redundantní síť Cisco s celkovou kapacitou 130+ Gbps.
Síť má kruhovou topologii, veškeré trasy jsou zálohované v režimu N+1. V případě poruchy jakéhokoliv prvku nebo optické trasy dojde do 10 sekund k automatickému přesměrování provozu na záložní trasy. Síť je postavena na kvalitních Cisco prvcích s pravidelným testováním. Na dostupnost sítě dohlíží oddělení síťových administrátorů.

Obecné smluvní podmínky

Napsal Zikum s.r.o.

Smluvní podmínky poskytování služeb subjektem Zikum s.r.o. se sídlem Praha 10, Litevská 8, IČ: 24797219 DIČ: CZ24797219, bankovní spojení: FIO Banka a.s. č.ú. 2100105589/2010, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , (dále jen „poskytovatel“).

ČL. I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Poskytovatel bude poskytovat zákazníkovi služby v oblasti svého portfolia (nabídka služeb). Nabídka služeb se může v čase měnit bez předchozího upozornění ze strany poskytovatele.

Hosting:

1. Poskytovatel zejména zajistí pro zákazníka zřízení a provoz virtuálního serveru na počítačové síti Internet a další nezbytné služby (registrace a nasměrování domény). Provozem virtuálního serveru se rozumí zajištění přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTP, HTTPS, SSH a dalších dle povahy služby. Dále zřízení a provoz sjednaného počtu e-mailových schránek, databází a dalších prostředků vyplývající z povahy služby. V případě změny těchto podmínek, je poskytovatel povinen sdělit nové skutečnosti zákazníkovi bez zbytečného odkladu a to nejpozději 3 týdny před uplatněním změn.

2. Zákazník za služby poskytované poskytovatelem zaplatí sjednanou cenu a dále poskytne poskytovateli potřebnou součinnost.

Free Hosting:

3. Free Hostingem se rozumí služba provozu virtuálního serveru poskytovaná poskytovatelem zcela zdarma široké veřejnosti v rozsahu uvedeném na stránkách provozovatele. Jelikož jde o službu poskytovanou zcela zdarma, z povahy věci na tuto nejsou aplikovány povinnosti provozovatele vyplývající z článku II.

ČL. II. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Poskytovatel zajistí pro zákazníka registraci doménového jména u subjektů oprávněných doménové jméno poskytnout. Majitelem doménového jména resp. práv k němu se stává zákazník. Pro účely registrace doménového jména je zákazník povinen předložit poskytovateli úplné a pravdivé informace a za tyto informace uvedené v žádosti o registraci domény zákazník odpovídá. Veškeré případné náklady spojené s registrací doménového jména včetně registračních poplatků hradí zákazník.

2. Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz domény zákazníka, tj. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám zákazníka, přístup zákazníka k jeho e-mailovým schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP. V případě, že je zákazníkem objednána služba administrace webových stránek, zajišťuje poskytovatel veškerou administraci a aktualizaci stránek sám na základě požadavků zákazníka.

3. Poskytovatel zajistí vyhotovení a odevzdání objednané služby (tvorba webu, grafické práce a další viz nabídka služeb) v termínu sjednaném se zákazníkem a v požadované formě a kvalitě.

3b. Webové stránky vyhotovené poskytovatelem mohou obsahovat nebo využívat části programového kódu volně šiřitelného pod licencí GNU/GLP (odkaz na informace v AJ), případně jako freeware. Pokud tyto části bude vyhotovený web obsahovat, zavazuje se jak poskytovatel, tak i zákazník respektovat a dodržovat práva a povinnosti, která z těchto licencí vyplývají.

4. Zákazník se zavazuje, že po dobu poskytování služeb dle této smlouvy poskytne poskytovateli bez zbytečného prodlení potřebnou součinnost, spočívající zejména v odevzdání potřebných údajů a podkladů, a v jejich případných doplnění a upřesnění, pokud taková potřeba v průběhu plnění této smlouvy vznikne.

5. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce počítačového systému zákazníka. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb dle čl. I. této smlouvy v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd.) či ostatních sítí Internetu a v případě neoprávněného zásahu třetích osob do provozu virtuálního serveru.

6. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, zejména z důvodu havárie a nutné údržby a oprav těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle čl. I. této smlouvy, tato doba nesmí být delší než 120 minut v jednom dni. Poskytovatel informuje zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu serveru s dostatečným předstihem s výjimkou havárií, které nemůže ovlivnit. Je-li provoz serveru přerušen na déle než 1 den v důsledku závady zaviněné poskytovatelem, snižuje se odměna poskytovatele o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyl server v provozu.

6b. Dalším důvodem přerušení provozu může být administrační zásah (aktualizace obsahu a jiné úpravy, které přerušení provozu vyžadují) o který požádá sám zákazník. V tomto případě je zákazník ze strany poskytovatele vyrozuměn o prováděných krocích a délce trvání odstávky služeb (čas zahájení a čas ukončení odstávky služeb). Délka odstávky služeb může být v průběhu poskytovatelem kdykoli prodloužena z důvodu nalezení neočekávaných skutečností. O těchto skutečnostech je poskytovatel povinen bez průtahů zákazníka informovat. Za odstávku služeb nenáleží v tomto bodě zákazníkovi žádná náhrada.

ČL. III. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Aktuální výše ceny služeb jsou v elektronické podobě veřejně přístupné na webu zikum.cz. Zákazník uhradí cenu převodem na účet poskytovatele, oproti vystavené výzvě k platbě (proforma faktuře), znějícím na plnou částku ceny, přičemž první výzva k platbě bude vystavena do 7 dnů od uzavření smlouvy (od objednávky učiněné zákazníkem). Řádné účetní doklady budou vystaveny vždy po zaplacení výzvy k platbě. Za služby zákazník platí buď dopředu, nebo až po dodání služby. Tato informace je vždy jasně uvedena při objednávce konkrétního typu služby.

2. Pro případ prodlení zákazníka s úhradou částek dle předchozích odstavců je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je den připsání částky ve prospěch bankovního účtu poskytovatele při placení prostřednictvím banky nebo den, kdy byla částka odpovídající ceně poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti.

3. Je-li zákazník v prodlení s platbou ceny, nebo její části déle než 7 po sobě jdoucích kalendářních dní, omezí poskytovatel poskytování služeb. V případě delšího trvání neplnění smluvních povinností ze strany zákazníka (neuhrazení ceny služeb) smlouva o poskytování služeb bez dalšího zaniká. Povinnost zákazníka uhradit cenu za již poskytnuté služby však trvá i nadále.

4. Poskytovatel současně umožňuje zákazníkovi, který řádně zaplatil cenu na základě výzvy k platbě na služby dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy, aby nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy od ní písemně odstoupil (písemná forma je splněna, pokud je odstoupení od smlouvy zasláno poskytovateli emailovou poštou). V takovém případě poskytovatel zákazníkovi vrátí uhrazenou cenu dle vystavené zálohové faktury a to do dvaceti dnů od doručení odstoupení od smlouvy poskytovateli. Po uplynutí třicetidenní lhůty ode dne uzavření smlouvy již zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit, ani požadovat vrácení uhrazených finančních prostředků.

5. Výpověď služby ze strany zákazníka je možné podat nejpozději 14 dní před koncem předplaceného období. Nepodá-li zákazník výpověď služby v tomto termínu, je služba považována za dále aktivní a zákazník je povinen uhradit cenu služby dle nastaveného fakturačního období.

ČL. IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek ochrany osobních údajů.

ČL. V. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

1. Zákazník odpovídá za obsah aplikací běžících na serveru. Zákazník se zavazuje, že nebude na serveru provozovat a služby poskytovatele nezneužije k přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu či jiný veřejný zájem, byly v rozporu s dobrými mravy, zvyklostmi, zásadami poctivého obchodního styku nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, normami Evropských společenství či mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Zákazník se zavazuje, že prostřednictvím serveru nebude šířit nelegální obsah, zejména informace obsahující násilí v jakékoli podobě a jiné informace v rozporu s dobrými mravy.

2. Zákazník není oprávněn využívat služeb poskytovatele k tomu, aby zasílal třetím stranám nevyžádané informace (SPAM), provozovat server způsobem ohrožujícím, omezujícím či napadajícím služby, servery nebo infrastrukturu poskytovatele. Výše uvedeným se rozumí také nadměrné přetěžování serverů poskytovatele (například provozem nevhodně optimalizovaného kódu), který by mohl omezit ostatní uživatele ve využívání jejch služeb. Dále není oprávněn provádět činnosti, kterými by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval nebo mohl narušit jejich práva, např. útočil na servery(DoS), šířil viry, wormy, trojany, prováděl spoofing IP či ARP adres. Zákazník také výslovně prohlašuje, že nebude provozovat na serveru veřejně software pro sdílení dat typu P2P ani sdílet data v rámci P2P sítí. Má-li zákazník v úmyslu provozovat na svém serveru stránky s erotickým obsahem, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně poskytovateli, neboť takový provoz serveru se potom řídí zvláštními podmínkami, které se stanou přílohou této smlouvy.

3. Zákazník je povinen při své činnosti podle této smlouvy nezasahovat do práv třetích osob, tj. zejména chránit práva k nehmotným statkům.

4. Poskytovatel je oprávněn v případě podezření týkajícího se porušení výše uvedených povinností provést kontrolu dat na serveru a je oprávněn přerušit či omezit provoz serveru. O tom je provozovatel povinen zákazníka bezodkladně informovat.

5. Zákazník odpovídá provozovateli, jakož i třetím osobám za porušení povinností uvedených v tomto článku.

6. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí zákazník užíváním názvu domény, které jsou již chráněny jako obchodní firma, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněny.

7. V případě, že poskytovatel pro zákazníka zajišťuje registraci doménového jména, zákazník se zavazuje plnit všechny povinnosti vyplývající z příslušných smluv a všeobecných podmínek upravujících registraci a správu doménových jmen.

8. Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás informujeme, že v rámci poskytování našich služeb využíváme soubory cookies. Cookies jsou data, která jsou z internetové stránky ukládána na pevný disk nebo do paměti zařízení uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její další používání. Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů, a to výhradně za účelem sběru technických dat o počtu návštěvníků, o jejich pohybu na stránkách a o jejich technickém vybavení. Tyto informace nám umožňují zlepšovat kvalitu našich služeb. Tyto informace jsou zcela anonymní, žádná z cookies použitých v rámci našich služeb nesbírá informace, které by obsahovaly jakékoli osobní identifikační údaje. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí příslušným způsobem upravit nastavení svého internetového prohlížeče. Běžné webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) umožňují nastavit správu cookies. Pokud má Váš prohlížeč použití cookies povoleno, vycházíme z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našich serverů.

ČL. VI. NÁHRADA ŠKODY

1. Smluvní strana, která poruší svou povinnost plynoucí z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Nárok na náhradu škody není dotčen zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy.

2. Přerušení či omezení poskytování služby z důvodů uvedených v této smlouvě se nepovažuje za vadné plnění poskytovatele vůči zákazníkovi.

ČL. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku, kdy je zákazníkem odsouhlasena při objednání služeb, nebo registrací zákaznického účtu na http://zikum.cz. Tato smlouva není závazná ani pro jednu ze stran, pokud není ze strany zákazníka vytvořena objednávka konkrétní služby.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možno oboustraně vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

3. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Služby v oblasti virtuálního serveru jsou poskytovány na základě objednávky zákazníka, který poskytovateli poskytne kontaktní a fakturační údaje v rozsahu požadovaném poskytovatelem spolu s vyjádřením souhlasu zákazníka (akceptací) se zněním návrhu smlouvy a to písemně či elektronicky prostřednictvím prostředků sítě internet.

5. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

6. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok oznámením o zahájení rozhodčího řízení, které bude vedeno podle pravidel stanovených rozhodčím soudem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky třemi nezávislými rozhodci. Rozhodčí řízení bude konáno v Praze v České republice.

7. Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a v této smlouvě nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16.5.2018.

Ochrana osobních údajů

Napsal Zikum s.r.o.

1.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5 Poskytovatel pro plnění dodávky služeb používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele serverhousingových služeb. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel serverhousingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického a hardwarového perimetru.

1.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.7 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.8 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

1.10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.11 Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním objednávkového formuláře:

 • souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele.
 • prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 1.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
 • Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat zasláním odvolání na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

1.12 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

II. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je správcem těchto údajů.

2.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci poskytování objednaných služeb objednaných formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na www.zikum.cz (dále jen „smluvní podmínky“) uzavřené s Uživatelem ke dni zřízení uživatelského účtu.

2.3. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanoveným v těchto smluvních podmínkách. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

2.4 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

 • běžné osobní údaje
 • zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

2.5. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování služeb webhostingu, freehostingu, serverhostingu, registrace domén, služby emailového marketingu (Profimailing).

2.6. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.

2.7. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2.8 Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel server housingu a poskytovatel účetních služeb. Uživatel dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Poskytovatel však musí uživatele písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

2.9. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 • Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování objednaných služeb ze strany Uživatele.
 • Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
 • Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
 • Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele.
 • K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle čl. 2.8 těchto podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
 • Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
 • Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
 • Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
 • Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil.

2.10 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 a čl. 2.7 těchto podmínek.

3.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

3.3 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

3.4. Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 731 403 827, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16.5.2018.

Kontakty

Napsal Zikum s.r.o.

Sídlo firmy:

Zikum s.r.o.
Litevská 1174/8
Praha 10, Vršovice, 100 00
Česká Republika

Další informace:

IČ: 24797219
Bankovní spojení: 2100105589/2010 (Fio Banka)
Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175106

Kontakty:

Telefon:
+420.731 403 827
Email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další články...