Smluvní podmínky

Smluvní podmínky poskytování služeb subjektem Zikum s.r.o. se sídlem Praha 10, Litevská 8, IČ: 24797219 DIČ: CZ24797219, bankovní spojení: FIO Banka a.s. č.ú. 2100105589/2010, email: info@zikum.cz, (dále jen „poskytovatel“).

ČL. I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Poskytovatel bude poskytovat zákazníkovi služby v oblasti svého portfolia (nabídka služeb). Nabídka služeb se může v čase měnit bez předchozího upozornění ze strany poskytovatele.

Hosting:

Poskytovatel zejména zajistí pro zákazníka zřízení a provoz virtuálního serveru na počítačové síti Internet a další nezbytné služby (registrace a nasměrování domény). Provozem virtuálního serveru se rozumí zajištění přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTP, HTTPS, SSH a dalších dle povahy služby. Dále zřízení a provoz sjednaného počtu e-mailových schránek, databází a dalších prostředků vyplývající z povahy služby. V případě změny těchto podmínek, je poskytovatel povinen sdělit nové skutečnosti zákazníkovi bez zbytečného odkladu a to nejpozději 3 týdny před uplatněním změn.

Free Hosting:

Free Hostingem se rozumí služba provozu virtuálního serveru poskytovaná poskytovatelem zcela zdarma široké veřejnosti v rozsahu uvedeném na stránkách provozovatele. Jelikož jde o službu poskytovanou zcela zdarma, z povahy věci na tuto nejsou aplikovány povinnosti provozovatele vyplývající z článku II.

Služba ProfiMailing:

Služba ProfiMailing je poskytována v rámci samostatných smluvních podmínek uvedených na adrese https://profimailing.cz/smluvni-podminky/

ČL. II. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Poskytovatel zajistí pro zákazníka registraci doménového jména u subjektů oprávněných doménové jméno poskytnout. Majitelem doménového jména resp. práv k němu se stává zákazník. Pro účely registrace doménového jména je zákazník povinen předložit poskytovateli úplné a pravdivé informace a za tyto informace uvedené v žádosti o registraci domény zákazník odpovídá. Veškeré případné náklady spojené s registrací doménového jména včetně registračních poplatků hradí zákazník.

2. Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz domény zákazníka, tj. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám zákazníka, přístup zákazníka k jeho e-mailovým schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP. V případě, že je zákazníkem objednána služba administrace webových stránek, zajišťuje poskytovatel veškerou administraci a aktualizaci stránek sám na základě požadavků zákazníka.

3. Poskytovatel zajistí vyhotovení a odevzdání objednané služby (tvorba webu, grafické práce a další viz nabídka služeb) v termínu sjednaném se zákazníkem a v požadované formě a kvalitě.

3b. Webové stránky vyhotovené poskytovatelem mohou obsahovat nebo využívat části programového kódu volně šiřitelného pod licencí GNU/GLP (odkaz na informace v AJ), případně jako freeware. Pokud tyto části bude vyhotovený web obsahovat, zavazuje se jak poskytovatel, tak i zákazník respektovat a dodržovat práva a povinnosti, která z těchto licencí vyplývají.

4. Zákazník se zavazuje, že po dobu poskytování služeb dle této smlouvy poskytne poskytovateli bez zbytečného prodlení potřebnou součinnost, spočívající zejména v odevzdání potřebných údajů a podkladů, a v jejich případných doplnění a upřesnění, pokud taková potřeba v průběhu plnění této smlouvy vznikne.

5. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce počítačového systému zákazníka. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb dle čl. I. této smlouvy v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd.) či ostatních sítí Internetu a v případě neoprávněného zásahu třetích osob do provozu virtuálního serveru.

6. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, zejména z důvodu havárie a nutné údržby a oprav těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle čl. I. této smlouvy, tato doba nesmí být delší než 120 minut v jednom dni. Poskytovatel informuje zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu serveru s dostatečným předstihem s výjimkou havárií, které nemůže ovlivnit. Je-li provoz serveru přerušen na déle než 1 den v důsledku závady zaviněné poskytovatelem, snižuje se odměna poskytovatele o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyl server v provozu.

6b. Dalším důvodem přerušení provozu může být administrační zásah (aktualizace obsahu a jiné úpravy, které přerušení provozu vyžadují) o který požádá sám zákazník. V tomto případě je zákazník ze strany poskytovatele vyrozuměn o prováděných krocích a délce trvání odstávky služeb (čas zahájení a čas ukončení odstávky služeb). Délka odstávky služeb může být v průběhu poskytovatelem kdykoli prodloužena z důvodu nalezení neočekávaných skutečností. O těchto skutečnostech je poskytovatel povinen bez průtahů zákazníka informovat. Za odstávku služeb nenáleží v tomto bodě zákazníkovi žádná náhrada.

ČL. III. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Aktuální výše ceny služeb jsou v elektronické podobě veřejně přístupné na zikum.cz. Zákazník uhradí cenu převodem na účet poskytovatele, oproti vystaveným výzvám k platbě (faktuře), znějícím na plnou částku ceny, přičemž první výzva k platbě bude vystavena do 7 dnů od uzavření smlouvy (od objednávky učiněné zákazníkem). Řádné účetní doklady budou vystaveny vždy po zaplacení výzvy k platbě. Za služby zákazník platí buď dopředu, nebo až po dodání služby. Tato informace je vždy jasně uvedena při objednávce konkrétního typu služby.

2. Pro případ prodlení zákazníka s úhradou částek dle předchozích odstavců je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je den připsání částky ve prospěch bankovního účtu poskytovatele při placení prostřednictvím banky nebo den, kdy byla částka odpovídající ceně poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti.

3. Je-li zákazník v prodlení s platbou ceny, nebo její části déle než 7 po sobě jdoucích kalendářních dní, omezí poskytovatel poskytování služeb. V případě delšího trvání neplnění smluvních povinností ze strany zákazníka (neuhrazení ceny služeb) smlouva o poskytování služeb bez dalšího zaniká. Povinnost zákazníka uhradit cenu za již poskytnuté služby však trvá i nadále.

3b. V případě zániku smlouvy o poskytování služeb, kdy dojde k ukončení služeb z důvodu neplnění závazků ze strany zákazníka, bude zákazník o totmo kroku bezodkladně vyrozumněn standardními komunikačními kanály, které má poskytovatel od zákazníka k dispozici. Zánik smlouvy dle tohoto odstavce obnáší také technická opatření na straně poskytovatele vedoucí k ukončení poskytované služby, což může být odpojení virtuálního/fyzického serveru zákazníka ze sítě internet, případně také smazání dat služby. Požaduje-li zákazník obnovit přístup k již ukončené službě dle tohoto odstavce, je povinen uhradit jednorázový manipulační poplatek ve výši 5 990,- Kč. K této částce se připočítává také celková dlužná částka včetně případného penále z prodlení.

4. Poskytovatel současně umožňuje zákazníkovi, který řádně zaplatil cenu na základě výzvy k platbě na služby dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy, aby nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy od ní písemně odstoupil (písemná forma je splněna, pokud je odstoupení od smlouvy zasláno poskytovateli emailovou poštou). V takovém případě poskytovatel zákazníkovi vrátí uhrazenou cenu dle vystavené zálohové faktury a to do dvaceti dnů od doručení odstoupení od smlouvy poskytovateli. Po uplynutí třicetidenní lhůty ode dne uzavření smlouvy již zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit, ani požadovat vrácení uhrazených finančních prostředků.

5. Výpověď služby ze strany zákazníka je možné podat nejpozději 14 dní před koncem
předplaceného období. Nepodá-li zákazník výpověď služby v tomto termínu, je služba považována za dále aktivní a zákazník je povinen uhradit cenu služby dle nastaveného fakturačního období.

ČL. IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek ochrany osobních údajů.

 

ČL. V. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

1. Zákazník odpovídá za obsah aplikací běžících na serveru. Zákazník se zavazuje, že nebude na serveru provozovat a služby poskytovatele nezneužije k přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu či jiný veřejný zájem, byly v rozporu s dobrými mravy, zvyklostmi, zásadami poctivého obchodního styku nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, normami Evropských společenství či mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Zákazník se zavazuje, že prostřednictvím serveru nebude šířit nelegální obsah, zejména informace obsahující násilí v jakékoli podobě a jiné informace v rozporu s dobrými mravy.

2. Zákazník není oprávněn využívat služeb poskytovatele k tomu, aby zasílal třetím stranám nevyžádané informace (SPAM), provozovat server způsobem ohrožujícím, omezujícím či napadajícím služby, servery nebo infrastrukturu poskytovatele. Výše uvedeným se rozumí také nadměrné přetěžování serverů poskytovatele (například provozem nevhodně optimalizovaného kódu), který by mohl omezit ostatní uživatele ve využívání jejch služeb. Dále není oprávněn provádět činnosti, kterými by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval nebo mohl narušit jejich práva, např. útočil na servery(DoS), šířil viry, wormy, trojany, prováděl spoofing IP či ARP adres. Zákazník také výslovně prohlašuje, že nebude provozovat na serveru veřejně software pro sdílení dat typu P2P ani sdílet data v rámci P2P sítí. Má-li zákazník v úmyslu provozovat na svém serveru stránky s erotickým obsahem, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně poskytovateli, neboť takový provoz serveru se potom řídí zvláštními podmínkami, které se stanou přílohou této smlouvy.

3. Zákazník je povinen při své činnosti podle této smlouvy nezasahovat do práv třetích osob, tj. zejména chránit práva k nehmotným statkům.

4. Poskytovatel je oprávněn v případě podezření týkajícího se porušení výše uvedených povinností provést kontrolu dat na serveru a je oprávněn přerušit či omezit provoz serveru. O tom je provozovatel povinen zákazníka bezodkladně informovat.

5. Zákazník odpovídá provozovateli, jakož i třetím osobám za porušení povinností uvedených v tomto článku.

6. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí zákazník užíváním názvu domény, které jsou již chráněny jako obchodní firma, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněny.

7. V případě, že poskytovatel pro zákazníka zajišťuje registraci doménového jména, zákazník se zavazuje plnit všechny povinnosti vyplývající z příslušných smluv a všeobecných podmínek upravujících registraci a správu doménových jmen.

8. Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás informujeme, že v rámci poskytování našich služeb využíváme soubory cookies. Cookies jsou data, která jsou z internetové stránky ukládána na pevný disk nebo do paměti zařízení uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její další používání.
Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů, a to výhradně za účelem sběru technických dat o počtu návštěvníků, o jejich pohybu na stránkách a o jejich technickém vybavení. Tyto informace nám umožňují zlepšovat kvalitu našich služeb. Tyto informace jsou zcela anonymní, žádná z cookies použitých v rámci našich služeb nesbírá informace, které by obsahovaly jakékoli osobní identifikační údaje.
Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí příslušným způsobem upravit nastavení svého internetového prohlížeče. Běžné webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) umožňují nastavit správu cookies. Pokud má Váš prohlížeč použití cookies povoleno, vycházíme z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našich serverů.

ČL. VI. NÁHRADA ŠKODY

1. Smluvní strana, která poruší svou povinnost plynoucí z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Nárok na náhradu škody není dotčen zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy.

2. Přerušení či omezení poskytování služby z důvodů uvedených v této smlouvě se nepovažuje za vadné plnění poskytovatele vůči zákazníkovi.

ČL. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku, kdy je zákazníkem odsouhlasena při objednání služeb, nebo registrací zákaznického účtu na http://zikum.cz. Tato smlouva není závazná ani pro jednu ze stran, pokud není ze strany zákazníka vytvořena objednávka konkrétní služby.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možno vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

3. Služby v oblasti virtuálního serveru jsou poskytovány na základě objednávky zákazníka, který poskytovateli poskytne kontaktní a fakturační údaje v rozsahu požadovaném poskytovatelem spolu s vyjádřením souhlasu zákazníka (akceptací) se zněním návrhu smlouvy a to písemně či elektronicky prostřednictvím prostředků sítě internet.

4. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

5. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok oznámením o zahájení rozhodčího řízení, které bude vedeno podle pravidel stanovených rozhodčím soudem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky třemi nezávislými rozhodci. Rozhodčí řízení bude konáno v Praze v České republice.

6. Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a v této smlouvě nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16.5.2018.
Poslední aktualizace dne: 26.12.2022.